Institut d'Horticultura i Jardineria Reus

Search
Search

Cicle Formatiu de Grau Superior QUÍMICA I SALUT AMBIENTAL

Descripció

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seva activitat principalment en l’àmbit sanitari dins de l’àrea de la salut pública o privada, en aquells sectors productius potencialment contaminadors i en l’administració nacional, autonòmica i local, en serveis relacionats amb la salut i/o el medi ambient. Poden formar part d’equips d’inspecció sanitària, de laboratoris d’anàlisis, centres d’investigació, centres universitaris, explotacions agràries i empreses de serveis de control mediambiental. Quan treballen per compte d’altre, depenen jeràrquicament i funcionalment d’un superior responsable i col·laboren, si escau, amb els responsables d’altres departaments. Quan treballen en l’àmbit de la salut, la seva activitat professional està sotmesa a regulació per l’Administració competent.

La durada és de 2.000 hores (1.584 en un centre educatiu i 416 en un centre de treball), distribuïdes en dos cursos acadèmics. L’horari del cicle de dilluns a dijous és de tarda de 15:00h a 21:00h, i els divendres al matí de 8:00h a 14:00h.

Continguts

 • Sistemes de Gestió Ambiental
 • Educació per a la Salut i el Medi Ambient
 • Control d’Aigües
 • Control de Residus
 • Salut i Riscos del Medi Construït
 • Control i Seguretat Alimentària
 • Contaminació Ambiental Atmosfèrica
 • Control d’Organismes Nocius
 • Unitat de Salut Ambiental
 • Formació i Orientació Laboral
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora
 • Anglès Tècnic
 • Projecte de Química i Salut Ambiental
 • Formació en Centres de Treball

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional, tècnic superior de formació professional o tècnic especialista.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Tràmits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l’ensenyament demanat en primer lloc. Quan el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta, les peticions s’ordenen, dins de cada via d’accés i d’acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l’accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d’Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros
Consulteu els supòsits d’exempcions i bonificacions generals i específiques en el centre corresponent.

Continuïtat

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic o tècnica superior, que els permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau.

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Tècnic o tècnica en gestió ambiental.
 • Coordinador o coordinadora de sistemes de gestió ambiental.
 • Programador o programadora d’activitats ambientals.
 • Documentalista ambiental.
 • Tècnic o tècnica de control sanitari (aliments, aigües, atmosfera, residus…).
 • Tècnic o tècnica de control de contaminació atmosfèrica.
 • Tècnic o tècnica de control de contaminació acústica.
 • Tècnic o tècnica de control d’organismes nocius.
 • Tècnic o tècnica en control de plagues en el medi urbà i l’entorn natural associat.
 • Comercial de productes biocides i fitosanitaris.

Normativa

Reial Decret 283/2019, de 22 d’abril, pel qual s’estableix el títol de tècnic superior en Química i Salut Ambiental i se’n fixen els aspectes bàsics del currículum (BOE núm. 112, de 10 de maig de 2019).

Què fem?

Aquí teniu una petita mostra del que fem!