Institut d'Horticultura i Jardineria Reus

Search
Search

Cp activitats de Floristeria

Descripció

El Certificat de Professionalitat (CP) és el document oficial que acredita les competències professionals
i garanteixen que la persona que l’obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències del mercat de treball.

Tots els CP inclouen un mòdul de formació pràctica en centres de treball.
La superació d’aquest mòdul de pràctiques és imprescindible per obtenir el certificat de professionalitat, si
bé hi ha l’opció d’obtenir l’exempció d’aquest mòdul.

Els CP són vàlids a tot el territori espanyol i, a més, la normativa europea permet el reconeixement de les
qualificacions professionals acreditades a la Unió Europea, de manera que faciliten la mobilitat
geogràfica.

Cada certificat de professionalitat acredita una qualificació professional del Catàleg Nacional de
Qualificacions Professionals encara que, de manera excepcional, pot haver-hi certificats que acreditin
només una part de la qualificació.

En aquest CP d’activitats de floristeria (AGAJ0110) la competència general és la de coordinar i realitzar
les activitats pròpies d’empreses de floristeria i serveis florals, dur a terme projectes d’ornamentació, així
com vendre i informar sobre productes i serveis de floristeria.

Continguts

Durada de la formació associada: 480 hores.
Relació de mòduls formatius i unitats formatives:

MF1468_2: Coordinació i execució de les activitats pròpies d’empreses de floristeria. (100 hores).
• UF1745: Organització de la neteja i del manteniment de les instal·lacions, els equips, les màquines i les
eines d’una floristeria (30 hores).
• UF1746: Organització i realització de les activitats pròpies del taller, el magatzem i del servei de
repartiment (40 hores).
• UF1747: Realització i muntatge d’aparadors i exposicions a la sala de vendes de floristeria (30 hores).

MF1469_2: Realització de composicions florals. (150 hores).
• UF1748: Realització de composicions florals en recipients i lligades (50 hores).
• UF1749: Elaboració de composicions florals funeràries i commemoratives (30 hores).
• UF1750: Realització de composicions nupcials (30 hores).
• UF1751: Realització de composicions florals per a Nadal i altres campanyes específiques (40 hores).

MF1470_2: Realització de composicions amb plantes. (100 hores).
• UF1752: Realització i manteniment de composicions amb plantes naturals (30 hores).
• UF1753: Realització i manteniment de composicions amb flors i/o plantes artificials i/o preservades (30
hores).
• UF1754: Realització de decoracions i/o ambientacions en grans espais (40 hores).

MF1471_2: Tècniques de venda i informació de productes i serveis de floristeria. (90 hores).
MP0371: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’activitats de floristeria (40 hores)
FPO: Mòdul transversal seguretat i salut (40hores)

Accés

Majoritàriament a les persones en situació d’atur, que són demandants d’ocupació i es troben inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya i també a treballadors ocupats.

La selecció de l’alumnat es realitza de forma conjunta per part dels centres del Departament d’Educació que participen al Projecte corresponent, i les oficines del SOC de l’àmbit territorial corresponent.

Tràmits

Per cursar el CP d’Activitats de Floristeria cal formalitzar la inscripció en les dates segons l’anunci i
posant-se en contacte amb el Coordinador de INTEGRA FP del centre. (setembre)

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d’Ensenyament.

Continuïtat

Àmbit professional:

Desenvolupa la seva activitat professional a les àrees de creació i elaboració de composicions i
ornamentacions amb flors i plantes, i de comercialització i distribució de les mateixes, en empreses de
floristeria i de serveis florals de qualsevol mida, tant per compte propi com aliè, depenent, si escau,
funcionalment i jeràrquicament d’un superior i poden tenir al seu càrrec personal de nivell inferior.

Sectors productius:

S’ubica al sector de comerç a l’engròs i al detall de flors i plantes, en les activitats productives següents:
Establiments de floristeria. Empreses de serveis florals. Centres de jardineria. Departaments de floristeria
de grans superfícies. Empreses distribuïdores de flors i plantes naturals i artificials. Empreses de decoració amb serveis florals. Empreses funeràries amb serveis florals. Empreses d ́organització  d́’esdeveniments amb servei d’ornamentació floral. Establiments comercials amb departament de decoració i aparadorisme.

 
 

Normativa

Real Decreto 1519/2011, de 31 d’octubre, pel qual s’estableix els certificats de professionalitat de la família professional Agrària. (BOE núm. 300, de 14/12/2011)