Institut d'Horticultura i Jardineria Reus

Search
Search

DOCUMENTS ESTRATÈGICS

L’Institut d’Horticultura i Jardineria ha adoptat com a Política de Qualitat satisfer les expectatives i necessitats educatives dels seus grups d’interès, oferint a l’alumnat una Educació de qualitat, d’acord amb la missió i Projecte Educatiu de l’Institut, utilitzant les estratègies necessàries depenent de cada procés segons el sistema de gestió i treball més adequat per millorar contínuament.

El compromís de la qualitat afecta a tota l’organització del centre i a tota la comunitat educativa, que accepta aquest repte i assumeix la responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i millora de la qualitat del centre. La direcció del centre vetllarà i proporcionarà els mitjans que estiguin al seu abast per assolir els objectius de qualitat.

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE – PEC

El projecte educatiu de centre (PEC) és el document que defineix com funciona el nostre centre educatiu. Inclou els principis rectors que el diferencien d’altres centres, adaptat a la realitat de l’entorn del nostre alumnat i d’acord amb les conviccions pedagògiques dels docents; explicita les línies d’atenció a la diversitat i els objectius a mig termini; desglossa les línies mestres d’organització, que es concretaran al projecte curricular.

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE – NOFC

Les Normes d’Organització i Funcionament del Centre, formen part del projecte educatiu, és el document que recull de manera ordenada els preceptes que regeixen l’ organització del Centre i les interrelacions de la vida escolar: manifesta l’estructura; defineix els vincles; recull les funcions, els drets i els deures dels diferents sectors que formen l’Institut; fixa els procediments; adapta la normativa general a la nostra realitat i estableix l’específica pel nostre centre.

EL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL – PAT

El Pla d’acció tutorial (PAT) és un pla institucional que s’ocupa dels objectius i de l’organització de les tutories en un ensenyament concret. Implica a tot el professorat del Centre i molt específicament l’equip docent d’un determinat grup que vetllaran per formar i orientar als seus components.

PROJECTE LINGÜÍSTIC

El document de centre que estableix tota una sèrie d’acords per afavorir que la llengua catalana sigui  la llengua vehicular d’ensenyament-aprenentatge, que es potenciï el seu ús interpersonal entre professorat i alumnat a l’aula i fora de l’aula, en les tutories, en les reunions amb les famílies, en les relacions amb l’AMPA, en definitiva, que el català esdevingui la llengua comuna de tota la comunitat educativa, d’una manera real.

CARTA DE SERVEIS

La carta de serveis de l’Institut d’Horticultura i Jardineria té com a objectiu facilitar a les persones la informació, els mecanismes i la possibilitat de col·laborar activament en la millora dels serveis que ofereix el nostre centre.

ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE

L’EDC és el conjunt d’actuacions d’un centre que fan possible que els docents, l’alumnat i el propi centre assoleixin la maduresa en la competència digital, clau per afrontar el repte de futur d’una societat digitalment competent.