Institut d'Horticultura i Jardineria Reus

Search
Search

FP DUAL

Empresa

L’Institut d’Horticultura i Jardineria de Reus, és un centre públic de Formació Professional, amb unes característiques que el fan singular i de referència a les nostres comarques, tant per la seva ubicació, Reus, com per la seva oferta formativa que es concreta en tres famílies professionals: Agrària, Seguretat i medi ambient i Instal·lació i manteniment, sense oblidar-nos del Programa de formació i inserció.

L’Institut proporciona a la societat un servei educatiu de qualitat, que permet al nostre alumnat adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per destacar en la seva trajectòria tant professional com personal. De tal manera que siguin persones responsables, competents i d’esperit crític que contribueixen al progrés i desenvolupament de la societat, dins d’uns valors de llibertat, tolerància, solidaritat, de protecció i respecte al medi ambient, així com de promoure una gestió sostenible. La visió del centre és ser un Institut obert a les innovacions i a les noves tecnologies, potenciar el desenvolupament i la creativitat personal i professional dins d’un procés de millora continua. Un centre de referència a Catalunya pel sector de la jardineria i floristeria, dels aprofitaments forestals, de la producció agroecològica, de la gestió forestal, del paisatgisme, de l’educació i control ambiental, de la química i salut ambiental i de la formació de professionals en prevenció de riscos laborals. El centre vol donar resposta a les demandes de l’alumnat, les famílies, les empreses i les persones treballadores.

Per les característiques del centre, específic de Formació Professional, les empreses són el grup d’interès més important de l’Institut, ja que el contacte i les aliances amb el sector productiu i de serveis permet que el professorat del centre pugui adaptar els seus coneixements, els continguts dels ensenyaments del centre i la resta de serveis a les necessitats reals dels diferents sectors, i col·laborar, de manera estreta, en la formació dels futurs professionals i en la qualificació de les persones.

Des de la direcció i l’equip humà de l’Institut d’Horticultura i Jardineria de Reus, treballem per ser un centre referent al territori de la formació professional i de la qualificació i requalificació de les persones. Volem aconseguir la confiança i la satisfacció dels diferents grups d’interès: alumnat, professorat, personal d’administració i serveis, famílies, empreses, Departament d’Educació, institucions i la societat en general, aspectes tots recollits al nostre Projecte Educatiu i a la nostra política.

Raimon Martí Arbòs Director

Què és l'FPDual?

És la modalitat de formació professional (FP) en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva en l’empresa.
Esquema FP Dual Ins Horticultura i jardineria

Objectius

Millorar la formació de l'aprenent

 • Fent-lo participar en les activitats productives de l’empresa.
 • Posant-lo en contacte amb la cultura i tecnologies de l’empresa.
 • Realitzant una estada de 1000 hores d’activitat a l’empresa.

Contribuir a la millora dels recursos humans de les empreses

 • Facilitant la selecció i la captació de persones amb talent.
 • Adequant la formació a les necessitats reals de l’empresa.
 • Generant més vinculació entre l’empresa i els centres de formació.

Quins són els beneficis?

Per a les empreses

 •  Incorporar personal qualificat, format en la cultura i processos de l’empresa.
 • Crear una pedrera d’aprenents. Facilitar el relleu.
 • Contribuir a la política empresarial de responsabilitat social corporativa.

Per als estudiants

 •  Millorar el currículum professional.
 • Desenvolupar les competències professionals en un entorn laboral real.
 • Afavorir la incorporació al món laboral com a aprenent qualificat.
 • Reconèixer el valor que aporta l’estudiant per l’activitat desenvolupada a l’empresa.

Per al centre

 • Incrementar i millorar la relació amb el teixit empresarial.
 • Intercanviar i transferir coneixement amb les empreses.
 • Accedir a tecnologia, recursos i instal·lacions empresarials.
 • Esdevenir centre de referència dels sectors professionals del seu àmbit territorial.

Com funciona?

 • L’empresa i el centre educatiu acorden les tasques que l’aprenent desenvolupa durant l’estada.
 • L’empresa acull l’aprenent i li assigna un lloc de treball adient.
 • L’empresa nomena un tutor/a d’empresa que fa el seguiment i la valoració de l’aprenent es fa de forma conjunta entre l’empresa i el centre educatiu.

Les persones tutores d’empres han de rebre, per part del centre educatiu associat, una formació específica. Aquesta formació conté entre altres, els següents apartats: entorn de la formació professional; organització de l’estada a l’empresa; protocol d’acollida a l’empresa; tutories, seguiment de l’activitat, valoracions, habilitats, lideratge, gestió d’incidències, etc.

Certificació

El seguiment d’aquesta activitat formativa permetrà que les persones tutores d’empresa disposin d’un certificat, emès pel Departament d’Educació, que els capacita per acollir, formar, seguir i valorar l’estada dels aprenents en alternança dual.

Com acull l'empresa l'aprenent?

L’empresa acull l’aprenent mitjançant l’estada formativa que es desenvolupa en dues fases.

Primera fase INTEGRACIÓ

Relació

FCT (pràctiques) (són voluntàries)

Durada

80–100 hores

retribucions

No remunerades

seguretat social

Sense alta a l’SS, Assegurança escolar

Segona fase CONSOLIDACIÓ

OPCIÓ 1

Relació

Contracte de treball per a la formació i l’aprenentatge

Durada

1 any, com a mínim

retribucions

Pactades entre empresa i centre educatiu. Salari segons conveni col·lectiu, en funció d’hores de treball efectiu. No poden ser inferiors al salari mínim segons conveni.

seguretat social

Alta a l’SS com a treballador BONIFICACIÓ QUOTES DE L’SS: 100% Plantilla de menys de 250 treballadors 75% Plantilla igual o superior a 250 treballadors

OPCIÓ 2

Relació

Beca (Signatura d’un acord formatiu entre empresa, centre i aprenent)

Durada

De 2 a 12 mesos (Es pot fer una pròrroga)

retribucions

Pactades entre empresa i centre educatiu, en funció de les hores d’estada. No poden ser inferiors a l’IPREM.

seguretat social

Alta a l’SS com a becari amb BONIFICACIÓ 100% QUOTES DE L’SS
IPREM: Indicador públic de renda d’efectes múltiples. | FCT: Formació en centres de treball. | SS: Seguretat Social

Modalitats d’estada de l’aprenent a l’empresa

L’empresa acull l’alumnat mitjançant una estada formativa en es desenvolupa en dues fases:
1a fase Integració: denominada Formació en centres de treball (FCT) d’immersió a l’empresa i adquisició de coneixement mutu.
2a fase Consolidació: l’aprenent és contractat o bé becat per l’empresa.

Formació en centres de treball (FCT)

Etapa voluntària d’integració ha de se com a màxim de 100 hores. La finalitat és promoure el coneixement mutu entre l’alumne i l’equip humà de l’empresa, abans de formalitzar una relació contractual o becada. No obstant això, també es poden incloure totes les hores del mòdul de FCT íntegrament dins la relació contractual o becada de l’estada en alternança dual a l’entitat, són pràctiques cobertes per l’assegurança escolar.

Beca

 • Gratificació: a acordar entre l’empresa i el titular del centre.
 • Compensació econòmica: no pot ser inferior a l’IPREM (indicador públic de renda d’efectes múltiples) que s’estableix anualment en els pressupostos generals de l’Estat, proporcional al nombre d’hores d’estada de l’alumne a l’empresa o entitat. IPREM = 537,84€/mes.
 • A partir de l’1 de setembre de 2021: L’import de la beca no pot ser inferior en els cicles formatius de grau mitjà, al 50% del Salari Mínim Interprofessional de l’any 2020. En els cicles de grau superior, al 60% del Salari Mínim Interprofessional de l’any 2020, durant la primera meitat de l’estada a l’empresa, i al 70% al llarg de la segona meitat formativa. Si la jornada és menor que la jornada ordinària de l’activitat, l’import de la beca serà la part proporcional que correspongui.
 • L’empresa gestiona l’alta a la Seguretat Social com a becari (compte de cotització becaris) i realitza la gratificació econòmica als alumnes. Actualment bonificada al 100%.

Contracte per a la formació i l'aprenentatge

 • Edat màxima: 25 anys.
 • Durada mínima: 1 any i màxim 3 anys.
 • Jornada: 40h/set (inclou la formació feta al centre).
 • Bonificacions SS: 100% de les quotes per empreses de menys de 250 treballadors i el 75% per a empreses més grans, sempre que l’aprenent estigui inscrit com a demandat de treball. Es de posterior contractació indefinida, reduccions fins a 1800 €/any durant 3 anys.
 • Compensació econòmica: normativa laboral tant en condicions horàries com a salari (conveni col·lectiu). Sou mínim interprofessional = 950€/mes.

El conveni de col·laboració

El conveni de col·laboració és el document que firmen els titulars del centre educatiu i de l’empresa. En el cas de l’empresa és el representant legal reconegut. En el cas del centre, si és públic, és la persona responsable de l’administració pública corresponent, d’acord amb la naturalesa del conveni.

Objecte del conveni

L’objecte del conveni és establir els temes de col·laboració entre les parts (empresa i centre de formació professional) per impartir el cicle formatiu determinat en règim de formació en alternança i millorar la qualificació professional dels aprenents i futurs treballadors.
El conveni aporta altres aspectes que li donen valor afegit com:

 • La possibilitat per part de l’empresa d’oferir estades formatives al professorat del centre.
 • L’oportunitat del reconeixement acadèmic de l’experiència laboral dels seus treballadors.
 • La validació acadèmica de la formació contínua impartida per l’empesa als seus treballadors.
 • La possibilitat de cessió d’espais, maquinària i equipaments específics al centre per fer pràctiques tant l’alumnat com el professorat.
 • L’oferta de formació professional per part del centre per a treballadors proposats per l’empresa.

Es constitueix una comissió de seguiment del conveni per supervisar el procés.

L’acord formatiu

És el document signat per totes les parts (empresa, centre de formació professional i alumnat o representant legal) on són tots els detalls de l’estada formativa en alternança a l’empresa.
Entre d’altres aspectes, l’acord formatiu fixa:

 • La modalitat de formació en alternança i la modalitat de contractació triada.
 • L’horari, data d’incorporació i els períodes d’estada de l’alumnat.

Oferta formativa dual

 • CFGS EDUCACIÓ I CONTROL AMBIENTAL
 • CFGS PAISATGISME I MEDI RURAL
 • CFGS QUÍMICA I SALUT AMBIENTAL