Institut d'Horticultura i Jardineria Reus

Search
Search

Grau Superior Educació i control ambiental

Cicle Formatiu de Grau Superior Educació i control ambiental

Descripció

Aquests estudis capaciten per sensibilitzar i educar la població (amb actituds que contribueixin a conservar i millorar el medi, informant sobre els valors i els diversos problemes ambientals, capacitant per a una correcta presa de decisions i dissenyant activitats per a la difusió i ús, sota principis de sostenibilitat) i fer accions de gestió ambiental per controlar i protegir el medi d’acord amb la normativa d’aplicació.

La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. El 1r curs és realitza al matí, en horari de 8:00h a 14:00h; i el 2n curs és fa de tarda, en horari de 15:00h a 21:00h.

Continguts

 • Estructura i Dinàmica del Medi Ambient (99 hores)
 • Medi Natural (165 hores)
 • Activitats Humanes i Problemàtica Ambiental (99 hores)
 • Mètodes i Productes Cartogràfics (99 hores)
 • Desenvolupament en el Medi (99 hores)
 • Tècniques d’Educació Ambiental (132 hores)
 • Programes d’Educació Ambiental (165 hores)
 • Gestió Ambiental (165 hores)
 • Activitats d’Ús Públic (132 hores)
 • Habilitats Socials (132 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Anglès Tècnic (99 hores)
 • Projecte d’Educació i Control Ambiental (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (383 hores)

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional, tècnic superior de formació professional o tècnic especialista.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Tràmits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l’ensenyament demanat en primer lloc. Quan el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta, les peticions s’ordenen, dins de cada via d’accés i d’acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l’accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d’Ensenyament són:
 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros
Consulteu els supòsits d’exempcions i bonificacions generals i específiques en el centre corresponent.

Continuïtat

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Educador o educadora ambiental.
 • Informador o informadora ambiental.
 • Monitor o monitora d’educació ambiental.
 • Guia ambiental.
 • Programador o programadora d’activitats ambientals.
 • Monitor o monitora de campanyes ambientals.
 • Guia i intèrpret del patrimoni natural.
 • Professional del servei de medi ambient.
 • Tècnic o tècnica en control d’espais naturals.
 • Monitor o monitora de la natura.
 • Agent mediambiental o similar.
 • Monitor o monitora d’equipaments ambientals.

Normativa

Ordre ENS/69/2018, d’11 de juny, per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d’Educació i Control Ambiental (DOGC núm. 7643, de 15.6.2018).

Què fem?

Aquí teniu una petita mostra del que fem!