Institut d'Horticultura i Jardineria Reus

Search
Search

CP Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes

Cp Instal.lació i manteniment de jardins i zones verdes

Descripció

El Certificat de Professionalitat (CP) és el document oficial que acredita les competències professionals
i garanteixen que la persona que l’obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències del mercat de treball.

Tots els CP inclouen un mòdul de formació pràctica en centres de treball.
La superació d’aquest mòdul de pràctiques és imprescindible per obtenir el certificat de professionalitat, si
bé hi ha l’opció d’obtenir l’exempció d’aquest mòdul.

Els CP són vàlids a tot el territori espanyol i, a més, la normativa europea permet el reconeixement de les
qualificacions professionals acreditades a la Unió Europea, de manera que faciliten la mobilitat
geogràfica.

Cada certificat de professionalitat acredita una qualificació professional del Catàleg Nacional de
Qualificacions Professionals encara que, de manera excepcional, pot haver-hi certificats que acreditin
només una part de la qualificació.

En aquest CP d’instal.lació i manteniment de jardins i zones verdes (AGAO0208) és la d’executar i
organitzar les operacions d’instal·lació, manteniment i millora de jardins d’interior, exterior i zones verdes,
controlant la sanitat vegetal, manejant la maquinària i eines de jardineria i complint amb la normativa
mediambiental, de qualitat i de prevenció de riscos laborals.

Continguts

Durada de la formació associada: 470 hores.
Relació de mòduls formatius i unitats formatives:

MF0531_2: Instal·lació de jardins i zones verdes. (150 hores)
– UF0019: Preparació del medi de conreu. (60 hores)
– UF0020: Operacions per a la instal·lació de jardins i zones verdes. (90 hores)

MF0532_2: Manteniment i millora de jardins i zones verdes. (120 hores)
– UF0021: Manteniment i millora d’elements vegetals. (60 hores)
– UF0022: Manteniment i millora d’elements no vegetals. (60 hores)

MF0525_2: Control fitosanitari. (120 hores)
– UF0006: Determinació de l’estat sanitari de les plantes, sol i instal·lacions i elecció dels
mètodes de control. (60 hores)
– UF0007: Aplicació de mètodes de control fitosanitaris a plantes, sòl i instal·lacions. (60
hores)

MP0007: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’instal·lació i manteniment de jardins i
zones verdes (80 hores)

FPO: Mòdul transversal seguretat i salut (40hores)

Accés

Majoritàriament a les persones en situació d’atur, que són demandants d’ocupació i es troben inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya i també a treballadors ocupats.

La selecció de l’alumnat es realitza de forma conjunta per part dels centres del Departament d’Educació que participen al Projecte corresponent, i les oficines del SOC de l’àmbit territorial corresponent.

Tràmits

Per cursar el CP d’instal.lació i manteniment de jardins i zones verdes cal formalitzar la inscripció en les dates segons l’anunci i
posant-se en contacte amb el Coordinador de INTEGRA FP del centre. (setembre)

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d’Ensenyament.

Continuïtat

Àmbit professional:

Desenvolupa la seva activitat professional en empreses públiques i privades, tant per compte propi
com d’altri, dedicades a la instal·lació, manteniment i millora de jardins d’interior, exterior i zones
verdes. Així mateix, està capacitat per realitzar tractaments plaguicides segons l’activitat regulada perla
normativa corresponent.

Sectors productius:

S’ubica en el sector agrari, dins del subsector de jardineria, en les activitats productives següents:
– Serveis públics de parcs, jardins i àrees naturals.
– Empreses de jardineria d’interior, exterior i/o zones verdes.
– Activitats relacionades amb l’urbanisme.
– Activitats relacionades amb la implantació i manteniment de zones periurbanes enjardinades
dedicades a l’esbarjo.
– Empreses d’àmbit esportiu i de camps de golf.

Normativa

Real Decreto 1375/2008, de 1 de agost, pel qual s’estableix els certificats de professionalitat de la família professional Agrària. (BOE núm. 215, de 05/09/2008)