Institut d'Horticultura i Jardineria Reus

Search
Search

CFGM Aprofitament i Conservació del Medi Natural

Cicle Formatiu de Grau Mitjà Aprofitament i Conservació del Medi Natural

Descripció

Aquests estudis capaciten per realitzar les operacions de repoblació forestal, de restauració o ordenació hidrologicoforestal i d’aprofitament forestal així com el control i la vigilància del medi natural, manejant i mantenint la maquinària i les instal·lacions forestals.

La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. El cicle és de matí, en horari de 8:00h a 14:00h.

Continguts

 • Fonaments Agronòmics (198 hores)
 • Principis de Sanitat Vegetal (99 hores)
 • Control Fitosanitari (99 hores)
 • Repoblacions Forestals i Tractaments Silvícoles (165 hores)
 • Aprofitament del Medi Natural (165 hores)
 • Conservació d’Espècies Cinegètiques i Piscícoles (99 hores)
 • Producció de Planta Forestal en Viver (132 hores)
 • Maquinària i Instal·lacions Forestals (198 hores)
 • Prevenció d’Incendis Forestals (66 hores)
 • Ús Públic en Espais Naturals (66 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Anglès Tècnic (99 hores)
 • Síntesi (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (383 hores)

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i
  polivalent (BUP).
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de
  qualificació professional inicial (PQPI).
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau
  superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Tràmits

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d’admissió i presentar-la al centre i per a l’ensenyament demanat en primer lloc. Per a l’assignació de les places s’ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l’ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s’ordenen a partir d’un número de desempat que s’obté per sorteig. Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que accedeixen a un cicle mitjançant la prova d’accés o el curs específic d’accés; les sol·licituds d’aquests alumnes s’ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al curs.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d’Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l’import en el centre corresponent.

Continuïtat

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • Al batxillerat.
 • A un cicle de grau superior de formació professional.

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Maquinista de processadora forestal.
 • Tractorista.
 • Podador/a.
 • Pelador/a de suro.
 • Especialista en treballs d’altura en els arbres.
 • Treballs de repoblació i tractaments silvícoles.
 • Planterista.
 • Aplicador/a de productes fitosanitaris.
 • Empeltador/a.
 • Treballador/a qualificat/ada en activitats forestals.
 • Treballador/a especialista en aprofitaments de fustes, suro
  i llenyes.

Normativa

ORDRE ENS/190/2016, de 14 de juliol, per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d’aprofitament i conservació del medi natural (DOGC núm. 7168, de 22.7.2016).

Què fem?

Aquí teniu una petita mostra del que fem!