Institut d'Horticultura i Jardineria Reus

Search
Search

Cicle Formatiu de Grau Superior Paisatgisme i Medi Rural

Descripció

Aquests estudis capaciten per desenvolupar projectes de jardins i zones verdes i gestionar la producció de plantes i la producció agrícola, mitjançant la supervisió de les tasques, la programació i l’organització dels recursos materials i humans disponibles aplicant criteris de rendibilitat econòmica i complint amb la normativa ambiental, de producció ecològica, producció en viver, control de qualitat, seguretat alimentària i prevenció de riscos laborals.

La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. El cicle és de matí, en horari de 8:00h a 14:00h.

Continguts

 • Botànica Agronòmica (99 hores)
 • Gestió i Organització del Viver (198 hores)
 • Fitopatologia (99 hores)
 • Topografia Agrària (99 hores)
 • Maquinària i Instal·lacions Agroforestals (165 hores)
 • Planificació de Cultius (165 hores)
 • Gestió de Cultius (165 hores)
 • Disseny de Jardins i Restauració del Paisatge (198 hores)
 • Conservació de Jardins i Gespes Esportives (198 hores)
 • Projecte de Paisatgisme i Medi Rural (66 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (383 hores)

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional, tècnic superior de formació professional o tècnic especialista.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Tràmits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l’ensenyament demanat en primer lloc. Quan el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta, les peticions s’ordenen, dins de cada via d’accés i d’acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l’accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d’Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros
Consulteu els supòsits d’exempcions i bonificacions generals i específiques en el centre corresponent.

Continuïtat

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Tècnic o tècnica en jardineria.
 • Dissenyador o dissenyadora de zones enjardinades que no requereixin la redacció d’un projecte.
 • Encarregat o encarregada de la instal·lació de parcs,
  jardins i àrees recreatives urbanes i periurbanes.
 • Encarregat o encarregada del manteniment, conservació i restauració de jardins i parcs (àrees recreatives urbanes i
  periurbanes i medi natural).
 • Treballador o treballadora per compte propi en empresa de
  jardineria i restauració del paisatge.
 • Encarregat o encarregada d’obres de jardineria i restauració del paisatge.
 • Encarregat o encarregada de podes i operacions de cirurgia arbòria.
 • Encarregat o encarregada o capatàs agrícola.
 • Gestor o gestora de producció agrícola (convencional o
  ecològica).
 • Responsable de magatzem agrícola.
 • Responsable d’equips de tractaments terrestres.
 • Encarregat o encarregada o capatàs agrícola d’horts,
  planters i jardins.
 • Encarregat o encarregada de planters en general, convencionals o ecològics.
 • Encarregat o encarregada de reproducció de plantes en
  viver.
 • Encarregat o encarregada de cultiu de plantes en viver.
 • Encarregat o encarregada de collita de llavors i fruits
  d’altura.
 • Encarregat o encarregada de producció de llavors i pans d’herba.
 • Encarregat o encarregada de magatzem d’expedicions de plantes, pans d’herba i/o llavors.

Normativa

Decret 215/2015, de 29 de setembre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de paisatgisme i medi rural (DOGC núm. 6967, d’1.10.2015)

Què fem?

Aquí teniu una petita mostra del que fem!