Institut d'Horticultura i Jardineria Reus

Search
Search

QUALITAT

L’INS Horticultura i Jardineria participa en el Projecte de Qualitat i Millora Contínua i té el implementat i certificat el Sistema de Gestió de la Qualitat d’acord a la Norma ISO 9001.

POLÍTICA DE QUALITAT

La Política de qualitat de l’Institut d’Horticultura i Jardineria de Reus és la següent:

L’equip directiu de l’Institut considera la qualitat com a un factor essencial per a l’èxit del centre i es compromet a establir i difondre una política de qualitat, proposant objectius i línies d’actuació, a gestionar la disponibilitat de recursos, sensibilitzar tot el personal i revisar el procés anualment, proposant actuacions de millora.

La política de qualitat, per tant, persegueix aconseguir la confiança i gestionar la millor resposta a les necessitats de les parts interessades (alumnes, famílies, entorn empresarial, proveïdors i col·laboradors) i de la resta de la comunitat educativa, per la qual cosa el nostre centre intentarà complir amb les seves expectatives ara i en el futur. S’estableix una planificació de les actuacions d’interacció, desenvolupament i avaluació, a partir de la detecció de les necessitats d’interacció dels grups d’interès interns i externs així com els seus suggeriments, reclamacions i queixes.

L’equip directiu de l’Institut d’Horticultura i Jardineria de Reus es compromet a integrar la normativa de qualitat ISO 9001:2015, així com a complir amb tots els requisits legals i reglamentaris.

Per tal de satisfer les necessitats i expectatives dels grups d’interès, des de l’equip directiu es treballa en el desenvolupament, la implicació i la satisfacció professional de l’equip humà de l’institut, en l’assoliment dels objectius de qualitat per a tot el centre que s’inclouen en els Objectius anuals alineats amb els Objectius estratègics. I el compromís de complir amb els requisits i de millorar contínuament l’eficàcia del sistema de gestió a través dels processos i procediments implementats.

Un dels compromisos adquirits és la protecció del medi ambient a través de l’estalvi dels recursos i de la gestió dels residus amb una conscienciació clara d’afavorir el nostre entorn no només a través de la nostra feina, sinó implicant també a tots els nostres proveïdors i clients. Aquest compromís permetrà un bon comportament ambiental dins de la nostra activitat en el marc del creixement verd i la normativa ambiental.

Tota la Comunitat Educativa és co-responsable de participar activament en el desenvolupament d’aquesta política de qualitat.

Aquesta política de qualitat permetrà a l’Institut assolir tots els reptes que han quedat reflectits a la “visió” del centre, com ara:

  • Ser un centre obert a les innovacions i noves tecnologies que potenciï el desenvolupament i la creativitat personal i professional dels seus membres.
  • Ser un centre de referència a Catalunya per al sector de la jardineria, viverisme i paisatgisme.
  • Ser un centre implicat a tots els nivells en la protecció del medi natural i que promogui la seva gestió sostenible.
  • Ser un centre consolidat pel que fa a la formació  en qualsevol de les branques educatives que s’imparteixen al centre ja pertanyin a  les famílies agràries, a  professionals en prevenció de riscos laborals o a altres formacions bàsiques que permetin l’accés a estudis especialitzats (PFI, CAS). Tot plegat, amb la intenció de respondre a les necessitats del teixit industrial del Camp de Tarragona.

El Director

PROJECTE DE QUALITAT I MILLORA CONTÍNUA

El nostre institut pertany a la xarxa M4-3, dins el Programa d’Excel·lència, en la qual, amb altres centres educatius, treballem per assolir bons resultats en la gestió dels processos del centre.
El Programa d’excel·lència té com a finalitat ajudar a assolir la millora en totes les àrees i processos dels centres educatius, a través de la implantació de sistemes de gestió de la qualitat d’excel·lència, en base al model europeu (EFQM), adaptats al sector educatiu (e2Cat).

Nivell 1 – Formació e2cat (xarxa M4): correspon als centres que ja tenen consolidat el sistema de qualitat segons la norma ISO 9001 i que volen iniciar el camí cap a l’excel·lència en la gestió. En aquest nivell inicial del programa, els centres reben formació sobre el model e2cat i adeqüen la seva gestió als requeriments del mateix, aplicant la metodologia REDAR en tots els àmbits.

Política de la qualitat

La política del PQiMC està enfocada a ajudar als centres educatius de Catalunya a assolir, de manera sostenible, resultats educatius excel·lents.

Fonamenta la seva actuació en proporcionar, a les direccions del centres educatius, suport formatiu, organitzatiu i assessorament per a la millora contínua dels seus sistemes de gestió, d’acord amb els referents internacionals vigents.

Els criteris que suporten el desenvolupament del Projecte són: definir els resultats excel·lents que es pretenen assolir, dissenyar el pla d’actuació d’acord amb aquesta Política, realitzar les accions programades, avaluar contínuament el desplegament i resultats assolits, i millorar les noves accions en base a l’aprenentatge de l’experiència, la creativitat i la innovació.

Els valors que guien en l’actuació són: l’equitat en el suport que donem als centres, la responsabilitat en l’objectiu d’assolir la nostra missió, el respecte a la diversitat d’interessos, la tolerància envers els diferents ritmes de treball, la integritat de la nostra actuació i el compromís en la recerca de la nostra visió de servei a la societat, del present i del futur.

Els principis sota els quals està emmarcada l’actuació són: acomplir amb el definit en les lleis i normes educatives, els objectius de la direcció del Projecte i les necessitats detectades per les direccions del centres educatius.

Missió

La missió del Projecte de Qualitat i Millora Continua és ajudar i donar suport als centres educatius de Catalunya en la recerca de l’excel·lència educativa i la satisfacció dels seus grups d’interès a través de la millora del seu sistema de gestió.

Visió

Assolir l’excel·lència educativa en els centres de Catalunya a través de la millora continua dels seus sistemes de gestió.

Valors

Els valors que guien la nostre tasca són: l’equitat en el suport que donem als centres, la responsabilitat en l’objectiu d’assolir la nostra missió, el respecte a la diversitat d’interessos, la tolerància envers el diferents ritmes de treball, la integritat de la nostra actuació i el compromís en la recerca de la nostra visió de servei a la societat, del present i del futur.

Objectiu de la qualitat

L’objectiu de Qualitat és donar servei als centres educatius per tal de millorar els resultats educatius, satisfer a les parts implicades en l’ensenyament, desplegar sistemes de gestió de qualitat total i afavorir la creativitat, la millora contínua, la innovació i la sostenibilitat.