Institut d'Horticultura i Jardineria Reus

Search
Search

Grau mitjà de Producció Agroecològica

Cicle Formatiu de Grau Mitjà DE Producció Agroecològica

Descripció

Aquests estudis postobligatoris capaciten per obtenir productes agropecuaris ecològics de qualitat amb tècniques agrícoles i ramaderes que millorin la biodiversitat, l’estabilitat del medi ambient i la fertilitat del sòl, aplicant la normativa de producció ecològica de benestar animal, de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.617 lectives en un centre educatiu i 383 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. El cicle és de matí, en horari de 8:00h a 14:00h.

Continguts

 • Fonaments Agronòmics (231 hores)
 • Fonaments Zootècnics (99 hores)
 • Implantació de Cultius Ecològics (132 hores)
 • Taller i Equips de Tracció (132 hores)
 • Infraestructures i Instal·lacions Agrícoles (99 hores)
 • Principis de Sanitat Vegetal (99 hores)
 • Producció Vegetal Ecològica (187 hores)
 • Producció Ramadera Ecològica (110 hores)
 • Maneig Sanitari de l’Agrosistema (132 hores)
 • Comercialització de Productes Agroecològics (66 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Síntesi (66 hores)
 • Anglès Tècnic (99 hores)
 • Formació en Centres de Treball (383 hores)

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de
  grau mitjà.
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i
  polivalent (BUP).
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més
  grans de 25 anys.
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de
  qualificació professional inicial (PQPI).
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau
  superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Tràmits

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d’admissió i presentar-la al centre i per a l’ensenyament demanat en primer lloc. Per a l’assignació de les places s’ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l’ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s’ordenen a partir d’un número de desempat que s’obté per sorteig. Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que accedeixen a un cicle mitjançant la prova d’accés o el curs específic d’accés; les sol·licituds d’aquests alumnes s’ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al curs.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d’Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l’import en el centre corresponent.

Continuïtat

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • Al batxillerat.
 • A un cicle de grau superior de formació professional.

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Treballador qualificat o treballadora qualificada a compte d’altri en cultius i ramaderia ecològica.
 • Agricultor ecològic o agricultora ecològica.
 • Criador o criadora de bestiar ecològic.
 • Avicultor ecològic o avicultora ecològica.
 • Apicultor ecològic o apicultora ecològica.
 • productor o productora de llet ecològica i/o d’ous ecològics.
 • Planterista ecològic.
 • Operador o operadora de maquinària agrícola i ramadera.

Normativa

Decret 228/2013, d’1 d’octubre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de producció agroecològica (DOGC núm. 6473, de 4.10.2013).

Què fem?

Aquí teniu una petita mostra del que fem!