Institut d'Horticultura i Jardineria Reus

Grau mitjà de Producció Agroecològica

Cicle Formatiu de Grau Mitjà DE Producció Agroecològica

Descripció

Aquests estudis postobligatoris capaciten per obtenir productes agropecuaris ecològics de qualitat amb tècniques agrícoles i ramaderes que millorin la biodiversitat, l’estabilitat del medi ambient i la fertilitat del sòl, aplicant la normativa de producció ecològica de benestar animal, de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.617 lectives en un centre educatiu i 383 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. El cicle és de matí, en horari de 8:00h a 14:00h.

Continguts

 • Fonaments Agronòmics (231 hores)
 • Fonaments Zootècnics (99 hores)
 • Implantació de Cultius Ecològics (132 hores)
 • Taller i Equips de Tracció (132 hores)
 • Infraestructures i Instal·lacions Agrícoles (99 hores)
 • Principis de Sanitat Vegetal (99 hores)
 • Producció Vegetal Ecològica (187 hores)
 • Producció Ramadera Ecològica (110 hores)
 • Maneig Sanitari de l’Agrosistema (132 hores)
 • Comercialització de Productes Agroecològics (66 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Síntesi (66 hores)
 • Anglès Tècnic (99 hores)
 • Formació en Centres de Treball (383 hores)

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de
  grau mitjà.
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i
  polivalent (BUP).
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més
  grans de 25 anys.
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de
  qualificació professional inicial (PQPI).
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau
  superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Tràmits

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d’admissió i presentar-la al centre i per a l’ensenyament demanat en primer lloc. Per a l’assignació de les places s’ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l’ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s’ordenen a partir d’un número de desempat que s’obté per sorteig. Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que accedeixen a un cicle mitjançant la prova d’accés o el curs específic d’accés; les sol·licituds d’aquests alumnes s’ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al curs.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d’Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l’import en el centre corresponent.

Continuïtat

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • Al batxillerat.
 • A un cicle de grau superior de formació professional.

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Treballador qualificat o treballadora qualificada a compte d’altri en cultius i ramaderia ecològica.
 • Agricultor ecològic o agricultora ecològica.
 • Criador o criadora de bestiar ecològic.
 • Avicultor ecològic o avicultora ecològica.
 • Apicultor ecològic o apicultora ecològica.
 • productor o productora de llet ecològica i/o d’ous ecològics.
 • Planterista ecològic.
 • Operador o operadora de maquinària agrícola i ramadera.

Normativa

Decret 228/2013, d’1 d’octubre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de producció agroecològica (DOGC núm. 6473, de 4.10.2013).

Què fem?

Aquí teniu una petita mostra del que fem!