Institut d'Horticultura i Jardineria Reus

Search
Search

CFGS Prevenció de Riscos Professionals

Cicle Formatiu de Grau Superior Prevenció de Riscos Professionals

Descripció

Aquests estudis postobligatoris capaciten per portar a terme la planificació d’activitats que puguin comportar danys per als treballadors o les treballadores, les instal·lacions o l’entorn; promoure, amb caràcter general, la prevenció a l’empresa; vigilar el compliment de les normes de seguretat, higiene i ambientals, supervisant l’adequació dels equips i dels mitjans de prevenció als riscos associats a les màquines, instal·lacions, processos, substàncies i preparats.

La durada és de 2.000 hores (1.610 en un centre educatiu i 390 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. El cicle és de tarda, en horari de 15:00h a 21:00h.

Continguts

 • Gestió de la Prevenció (260 hores)
 • Riscos Derivats de les Condicions de Seguretat (240 hores)
 • Riscos Físics Ambientals (200 hores)
 • Riscos Químics i Biològics Ambientals (200 hores)
 • Prevenció de Riscos Derivats de l’Organització i la Càrrega de Treball (230 hores)
 • Emergències (140 hores)
 • Relacions en l’Equip de Treball (60 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (60 hores)
 • Formació en Centres de Treball (390 hores)
 • Síntesi (60 hores)

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional, tècnic superior de formació professional o tècnic especialista.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Tràmits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l’ensenyament demanat en primer lloc. Quan el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta, les peticions s’ordenen, dins de cada via d’accés i d’acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l’accés al cicle. Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d’Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros
Consulteu els supòsits d’exempcions i bonificacions generals i específiques en el centre corresponent.

Continuïtat

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Tècnic o tècnica en prevenció.
 • Tècnic o tècnica en seguretat i higiene.

Normativa

Decret 365/2004, de 24 d’agost, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de prevenció de riscos professionals (DOGC núm. 4205, de 26.8.2004).

Què fem?

Aquí teniu una petita mostra del que fem!