Institut d'Horticultura i Jardineria Reus

Search
Search

CFGS Gestió Forestal i del Medi Natural

Cicle Formatiu de Grau Superior Gestió Forestal i del Medi Natural

Descripció

Aquests estudis capaciten per programar, organitzar, supervisar i, si escau, fer treballs forestals i en vivers, controlant i protegint el medi natural i capacitant les persones per a la conservació i millora ambiental, i aplicant els plans de qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental, d’acord amb la legislació vigent.

La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. El cicle és de matí, en horari de 8:00h a 14:00h.

Continguts

 • Topografia Agrària (99 hores)
 • Maquinària i Instal·lacions Agroforestals (165 hores)
 • Gestió dels Aprofitaments del Medi Forestal (165 hores)
 • Gestió i Organització del Viver Forestal (132 hores)
 • Gestió Cinegètica (66 hores)
 • Gestió de la Pesca Continental (66 hores)
 • Gestió de Forests (198 hores)
 • Gestió de la Conservació del Medi Natural (132 hores)
 • Defensa contra Incendis Forestals (66 hores)
 • Fitopatologia (99 hores)
 • Botànica Agronòmica (99 hores)
 • Tècniques d’Educació Ambiental (99 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Projecte de Gestió Forestal i Conservació del Medi (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (383 hores)

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional, tècnic superior de formació professional o tècnic especialista.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Tràmits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l’ensenyament demanat en primer lloc. Quan el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta, les peticions s’ordenen, dins de cada via d’accés i d’acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l’accés al cicle. Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d’Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros
Consulteu els supòsits d’exempcions i bonificacions generals i específiques en el centre corresponent.

Continuïtat

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Coordinador o coordinadora d’unitats de prevenció i d’extinció d’incendis forestals.
 • Encarregat o encarregada d’empreses que facin tasques de lluita contra plagues i malalties forestals.
 • Pràctic o pràctica en treballs de topografia.
 • Encarregat o encarregada o capatàs o capatassa forestal.
 • Encarregat o encarregada de vivers, en general.
 • Encarregat o encarregada de repoblacions cinegètiques,
  piscícoles i astacícoles.
 • Encarregat o encarregada de treballs d’adequació de
  l’hàbitat aqüícola continental i de les espècies
  cinegètiques.
 • Treballador especialitzat o treballadora especialitzada en activitats de control legal de depredadors o espècies
  invasores.
 • Gestor cinegètic o gestora cinegètica.
 • Coordinador o coordinadora de feines de vigilància rural.
 • Encarregat o encarregada d’empreses de turisme
  cinegètic i piscícola.
 • Agent forestal o similar.
 • Guarda d’espais naturals.

Normativa

Ordre ENS/264/2016, de 19 de setembre, per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau Grau superior de gestió forestal i del medi natural (DOGC núm. 7223, de 10.10.2016).

Què fem?

Aquí teniu una petita mostra del que fem!