Institut d'Horticultura i Jardineria Reus

Search
Search

Cicle Formatiu de Grau MitjÀ Jardineria i Floristeria

Descripció

Aquests estudis postobligatoris capaciten per instal·lar, conservar i restaurar jardins d’exterior i interior, així com prades per a ús esportiu, i realitzar les activitats de producció de planta i de floristeria, operant i mantenint la maquinària i instal·lacions, complint amb la normativa mediambiental, de control de qualitat i de prevenció de riscos laborals.

Tenen una durada de 2.000 hores ( 1.485 lectives en un centre educatiu i 515 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. El cicle és de matí, en horari de 8:00h a 14:00h.

Continguts

 • Fonaments agronòmics
 • Taller i equips de tracció
 • Infraestructures i instal·lacions agrícoles
 • Principis de sanitat vegetal
 • Control fitosanitari
 • Implantació de jardins i zones verdes
 • Manteniment i millora de jardins i zones verdes
 • Producció de plantes i pans d’herba en viver
 • Composicions florals i amb plantes
  Establiments de floristeria
 • Tècniques de venda en jardineria i floristeria
 • Síntesis: Garden de Bellissens
 • Digitalització aplicada als sectors productius
 • Sostenibilitat aplicada al sistema productiu
 • Itinerari personal per a l’ocupabilitat I
 • Itinerari personal per a l’ocupabilitat II
 • Anglès professional
 • Formació en Centres de Treball

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Tràmits

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d’admissió i presentar-la al centre i per a l’ensenyament demanat en primer lloc. Per a l’assignació de les places s’ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l’ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s’ordenen a partir d’un número de desempat que s’obté per sorteig. Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que accedeixen a un cicle mitjançant la prova d’accés o el curs específic d’accés; les sol·licituds d’aquests alumnes s’ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al curs.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d’Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l’import en el centre corresponent.

Continuïtat

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • Al batxillerat.
 • A un cicle de grau superior de formació professional.

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Treballador/a d’hortes, vivers i jardins.
 • Jardiner/a, en general.
 • Jardiner/a i cuidador/a de camps d’esport.
 • Treballador/a de parcs urbans i de jardins històrics i/o
  botànics.
 • Treballador/a qualificat/ada en la instal·lació de jardins i
  zones verdes.
 • Treballador/a qualificat/ada en manteniment i millora de
  jardins i zones verdes.
 • Treballador/a qualificat/ada d’una empresa de jardineria
  per compte propi.
 • Planterista.
 • Treballador/a en vivers, en general.
 • Treballador/a qualificat/ada en propagació de plantes en vivers.
 • Treballador/a qualificat/ada en cultiu de plantes en vivers.
 • Treballador/a especialista en recollida de llavors i fruits en alçada.
 • Treballador/a qualificat/ada en producció de llavors.
 • Empeltador/a.
 • Treballador/a qualificat/ada en vivers.
 • Florista per compte propi o aliè.
 • Oficial/a de floristeria.
 • Venedor/a de floristeria.

Normativa

Decret 241/2013, de 22 d’octubre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de jardineria i floristeria (DOGC núm. 6488, de 25.10.2013).

Què fem?

Aquí teniu una petita mostra del que fem!