Institut d'Horticultura i Jardineria Reus

Search
Search

Mobilitat alumnes

mobilitat alumnes erasmus

El programa Erasmus+ al nostre institut permet que els alumnes dels diferents cicles formatius realitzin pràctiques en empreses i institucions d’altres països de la Unió Europea, formant part del Mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT).

D’aquesta manera, els alumnes podran cursar de manera parcial o totalment aquest Mòdul Formatiu en un altre país de la Unió Europea.

L’Institut d’Horticultura i Jardineria de Reus adopta com a  prioritat en el seu projecte educatiu la promoció de les relacions internacionals com a valor pedagògic que possibiliti a estudiants i professors l’intercanvi d’experiències i coneixements, que a la vegada permetin tant individualment, com al centre educatiu en conjunt, l’enriquiment intercultural, la solidaritat interregional, la millora de la competència lingüística en llengua estrangera i la millor comprensió de la realitat i dimensió europea.

Convocatòria, sol·licitud i criteris d’adjudicació de beques

L’INS Horticultura i Jardineria convoca diverses beques, en el marc del programa ERASMUS +, destinades a alumnes del centre per tal de realitzar estades de pràctiques en una empresa d’un país de la UE.

Cal que els interessats lliureu una sol·licitud junt amb una carta de motivació a la secretaria del centre abans del dia 10 de març de 2023.

Com es pot demanar una beca ERASMUS +

Presentació de la sol·licitud. En el moment que sorgeixi la convocatòria es farà pública a la web del centre i s’informarà a l’alumnat a través dels seus tutors/es, i els interessats hauran de registrar a la secretaria del centre la següent documentació:

  • Formulari de sol·licitud.
  • Carta de motivació.

Criteris de selecció i adjudicació de beques

Per poder gaudir d’una beca Erasmus+, els criteris de selecció dels candidats seran els següents:

erasmus1 768x1137 1

Si hi hagués més demandes de places que les convocades, el centre seleccionarà les sol·licituds segons els punts esmentats anteriorment. El centre seleccionarà i llistarà les sol·licituds segons els criteris anteriorment descrits.

El llistat d’assignacions en una primera resolució serà públic a la web del centre un mes després de l’acabament del període de sol·licitud.

L’alumnat ha de ser conscient del compromís que adquireix en presentar la seva sol·licitud i  en el cas de ser admès, caldrà que signi una carta de compromís  i acceptació.

Baremació i Adjudicació final beques Erasmus+ 2021-2022

QUE CAL TENIR EN COMPTE SOBRE L’ESTADA

Abans de marxar, l’alumne rebrà...

  • El conveni de pràctiques per escrit, on apareixerà el pla d’activitats a desenvolupar al país d’acollida, acordat i signat per les dues institucions que intervenen i l’estudiant.
  • Carta ERASMUS de l’Estudiant. La Carta ERASMUS de l’Estudiant recull els seus drets i obligacions i que cal fer davant de qualsevol problema.

Targeta sanitària

En el moment de desplaçar-se a l’EEE (Espai Econòmic Europeu i Suïssa) cal sol·licitar la Targeta Sanitària Europea per poder gaudir de l’atenció mèdica, d’acord amb la legislació del país d’estada. Als enllaços es disposa de tota la informació necessària per realitzar la sol·licitud i renovació d’aquesta.

Assegurances

Al finalitzar l’estada

La institució d’acollida remetrà a l’estudiant Erasmus i a la institució d’origen:

  • Certificat on s’indicarà que ha completat el programa acordat
  • Informe dels resultats de l’estudiant