Projecte de qualitat i millora contínua

El nostre institut pertany a la xarxa E1/2, dins el Programa d’Excel·lència, en la qual, amb altres centres educatius, treballem per assolir bons resultats en la gestió dels processos del centre.

El Programa d’excel·lència té com a finalitat ajudar a assolir la millora en totes les àrees i processos dels centres educatius, a través de la implantació de sistemes de gestió de la qualitat d’excel·lència, en base al model europeu (EFQM), adaptats al sector educatiu (e2Cat).

Nivell 1 – Formació e2cat (xarxa E1): correspon als centres que ja tenen consolidat el sistema de qualitat segons la norma ISO 9001 i que volen iniciar el camí cap a l’excel·lència en la gestió. En aquest nivell inicial del programa, els centres reben formació sobre el model e2cat i adeqüen la seva gestió als requeriments del mateix, aplicant la metodologia REDAR en tots els àmbits.

Política de la qualitat

La política del PQiMC està enfocada a ajudar als centres educatius de Catalunya a assolir, de manera sostenible, resultats educatius excel·lents.

Fonamenta la seva actuació en proporcionar, a les direccions del centres educatius, suport formatiu, organitzatiu i assessorament per a la millora contínua dels seus sistemes de gestió, d’acord amb els referents internacionals vigents.

Els criteris que suporten el desenvolupament del Projecte són: definir els resultats excel·lents que es pretenen assolir, dissenyar el pla d’actuació d’acord amb aquesta Política, realitzar les accions programades, avaluar contínuament el desplegament i resultats assolits, i millorar les noves accions en base a l’aprenentatge de l’experiència, la creativitat i la innovació.

Els valors que guien en l’actuació són: l’equitat en el suport que donem als centres, la responsabilitat en l’objectiu d’assolir la nostra missió, el respecte a la diversitat d’interessos, la tolerància envers els diferents ritmes de treball, la integritat de la nostra actuació i el compromís en la recerca de la nostra visió de servei a la societat, del present i del futur.

Els principis sota els quals està emmarcada l’actuació són: acomplir amb el definit en les lleis i normes educatives, els objectius de la direcció del Projecte i les necessitats detectades per les direccions del centres educatius.

Missió

La missió del Projecte de Qualitat i Millora Continua és ajudar i donar suport als centres educatius de Catalunya en la recerca de l’excel·lència educativa i la satisfacció dels seus grups d’interès a través de la millora del seu sistema de gestió.

 

Visió

Assolir l’excel·lència educativa en els centres de Catalunya a través de la millora continua dels seus sistemes de gestió.

 

Valors

Els valors que guien la nostre tasca són: l’equitat en el suport que donem als centres, la responsabilitat en l’objectiu d’assolir la nostra missió, el respecte a la diversitat d’interessos, la tolerància envers el diferents ritmes de treball, la integritat de la nostra actuació i el compromís en la recerca de la nostra visió de servei a la societat, del present i del futur.

Objectiu de la qualitat

L’objectiu de Qualitat és donar servei als centres educatius per tal de millorar els resultats educatius, satisfer a les parts implicades en l’ensenyament, desplegar sistemes de gestió de qualitat total i afavorir la creativitat, la millora contínua, la innovació i la sostenibilitat.