Recursos Professorat

CENTRE

CALENDARI CURS 2017-2018.

CODIS ESTUDIS.

REUNIONS

CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ.

ACTA DE REUNIÓ.

ACTA REUNIÓ D’AVALUACIÓ.

PROFESSORAT

FALTA ASSISTÈNCIA PROFESSORAT.

FULL D’INCIDÈNCIES INFORMÀTIQUES.

FULL D’INCIDÈNCIES.

MODEL D’EXAMEN.

ALUMNAT

JUSTIFICACIÓ DE FALTES D’ASSISTÈNCIA.

JUSTIFICACIÓ D’ENTRADA-SORTIDA DIFERENCIADA.

FULL DE QUEIXES I RESPOSTA.

FULL DE SUGGERIMENTS.

PERMÍS D’EXAMEN.

SOL·LICITUD DE CONVALIDACIONS.

SOL·LICITUD D’EXEMPCIÓ FCT

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

PROPOSTA D’ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA.

AUTORITZACIÓ SORTIDA.

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA;VALORACIÓ.

PROGRAMACIONS

FULL PRESENTACIÓ.

FULL SEGUIMENT DE LA PROGRAMACIÓ.

MODEL DE  PROGRAMACIÓ.

REVISIÓ DE LA PROGRAMACIÓ CAP DEPARTAMENT.

REQUERIMENT PROGRAMACIÓ COORDINADOR PEDAGÒGIC.

REGISTRE PROGRAMACIONS NO LLIURADES.