Recursos Professorat

CENTRE

CALENDARI CURS 2020-2021.

GUIA PROFESSORAT 2021-2022.

CODIS ESTUDIS.

REUNIONS

CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ.

ACTA DE REUNIÓ.

ACTA REUNIÓ D’AVALUACIÓ.

PROFESSORAT

FALTA ASSISTÈNCIA PROFESSORAT.

FULL D’INCIDÈNCIES INFORMÀTIQUES.

FULL D’INCIDÈNCIES.

MODEL D’EXAMEN.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

PROPOSTA D’ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA.

AUTORITZACIÓ SORTIDA.

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA;VALORACIÓ.

PROGRAMACIONS

FULL PRESENTACIÓ.

FULL SEGUIMENT DE LA PROGRAMACIÓ.

MODEL DE  PROGRAMACIÓ.

REVISIÓ DE LA PROGRAMACIÓ CAP DEPARTAMENT.

REQUERIMENT PROGRAMACIÓ COORDINADOR PEDAGÒGIC.

REGISTRE LLIURAMENT PROGRAMACIONS.