Política de qualitat

La Política de qualitat de l’Institut d’Horticultura i Jardineria de Reus és la següent:

L’equip directiu de l’Institut considera la qualitat com a un factor essencial per a l’èxit del centre i es compromet a establir i difondre una política de qualitat, proposant objectius i línies d’actuació, a gestionar la disponibilitat de recursos, sensibilitzar tot el personal i revisar el procés anualment, proposant actuacions de millora.

La política de qualitat, per tant, persegueix aconseguir la confiança i gestionar la millor resposta a les necessitats de les parts interessades (alumnes, famílies, entorn empresarial, proveïdors i col·laboradors) i de la resta de la comunitat educativa, per la qual cosa el nostre centre intentarà complir amb les seves expectatives ara i en el futur. S’estableix una planificació de les actuacions d’interacció, desenvolupament i avaluació, a partir de la detecció de les necessitats d’interacció dels grups d’interès interns i externs així com els seus suggeriments, reclamacions i queixes.

L’equip directiu de l’Institut d’Horticultura i Jardineria de Reus es compromet a integrar la normativa de qualitat ISO 9001:2015, així com a complir amb tots els requisits legals i reglamentaris.

Per tal de satisfer les necessitats i expectatives dels grups d’interès, des de l’equip directiu es treballa en el desenvolupament, la implicació i la satisfacció professional de l’equip humà de l’institut, en l’assoliment dels objectius de qualitat per a tot el centre que s’inclouen en els Objectius anuals alineats amb els Objectius estratègics. I el compromís de complir amb els requisits i de millorar contínuament l’eficàcia del sistema de gestió a través dels processos i procediments implementats.

Un dels compromisos adquirits és la protecció del medi ambient a través de l’estalvi dels recursos i de la gestió dels residus amb una conscienciació clara d’afavorir el nostre entorn no només a través de la nostra feina, sinó implicant també a tots els nostres proveïdors i clients. Aquest compromís permetrà un bon comportament ambiental dins de la nostra activitat en el marc del creixement verd i la normativa ambiental.

Tota la Comunitat Educativa és co-responsable de participar activament en el desenvolupament d’aquesta política de qualitat.

Aquesta política de qualitat permetrà a l’Institut assolir tots els reptes que han quedat reflectits a la “visió” del centre, com ara:

  • Ser un centre obert a les innovacions i noves tecnologies que potenciï el desenvolupament i la creativitat personal i professional dels seus membres.
  • Ser un centre de referència a Catalunya per al sector de la jardineria, viverisme i paisatgisme.
  • Ser un centre implicat a tots els nivells en la protecció del medi natural i que promogui la seva gestió sostenible.
  • Ser un centre consolidat pel que fa a la formació  en qualsevol de les branques educatives que s’imparteixen al centre ja pertanyin a  les famílies agràries, a  professionals en prevenció de riscos laborals o a altres formacions bàsiques que permetin l’accés a estudis especialitzats (PFI, CAS). Tot plegat, amb la intenció de respondre a les necessitats del teixit industrial del Camp de Tarragona.

El Director