Projecte Erasmus+

PROJECTE ERASMUS+ DE MOBILITAT INTERNACIONAL PER A REALITZAR ESTADES DE PRÀCTIQUES D’ALUMNAT DE CICLES FORMATIUS EN EMPRESES I ENTITATS ESTRANGERES

 

 

INFORMACIÓ GENERAL

Projecte ERASMUS+. El projecte ERASMUS+ a l’ Institut d’ Horticultura i Jardineria permet la mobilitat d’ estudiants a diferents països europeus per a realitzar estades de pràctiques. Veure la carta Erasmus de l’Institut d’Horticultura i Jardineria.

 

Objectius del programa Erasmus+. El programa Erasmus+ té dos objectius primordials:

 • Recolzar la realització d’un Espai Europeu d’Educació Superior
 • Reforçar la contribució de la Formació Professional de Grau Superior al procés d’innovació

 

Objectius de la mobilitat:

 • Fomentar i desenvolupar la mobilitat dins de l’espai únic europeu
 • Millorar les habilitats lingüístiques
 • Enriquir els coneixements, habilitats i tècniques de la professió
 • Fomentar el coneixement d’altres entorns econòmics i sensibilitzar i

aprendre altres estructures administratives empresarials

 • Creació d’un espai únic de formació

 

Requisits per poder accedir a una beca Erasmus+. Cal estar matriculat en un cicle formatiu de Grau Mitjà o Superior el curs escolar per al qual es sol·licita la beca Erasmus. El sol·licitant ha de posseir la nacionalitat d’un país participant en el PAP o d’un país tercer, en aquest cas cal acreditar que està en possessió d’un permís vàlid per residir a Espanya durant el període de realització de la mobilitat.

 

Durada de l’Estada. L’estada màxima serà:

 

 • De 2 mesos per l’alumnat de GS
 • Entre 15 dies i un mes per l’alumnat de GM

 

 

ESTADA PER ALUMNAT DE CF GRAU MITJÀ

L’alumne rebrà una beca que ha de cobrir preferiblement viatge, dietes i allotjament.

L’alumne per realitzar la mobilitat ha de tenir una assegurança i, en alguns casos, visat. El visat ha de ser gestionat i assumit per l’alumne abans de marxar. L’assegurança la gestiona el centre.

El centre s’encarregarà de buscar l’allotjament a l’alumnat i soci d’acollida que es faci responsable de l’alumnat durant la seva estada.

 

ESTADA PER ALUMNAT DE CF GRAU SUPERIOR

L’alumne rebrà una beca que ha de cobrir preferiblement viatge i allotjament.

L’alumne per realitzar la mobilitat ha de tenir una assegurança i, en alguns casos, visat. El visat ha de ser gestionat i assumit per l’alumne abans de marxar. L’assegurança la gestiona i assumeix el centre en cas que no existeixi el 2n pagament a l’alumne; en altre cas se li descomptarà l’import de l’assegurança d’aquest 2n pagament.
El centre assessorarà a l’alumne en la recerca d’allotjament a la ciutat on es realitzi l’estada, tot i que si el sol·licitant vol, pot fer la recerca ell mateix.

 

 

ON ES POT REALITZAR L’ESTADA

L’empresa/entitat d’acollida pot ser facilitada per el centre o per el mateix alumne si disposa d’un contacte a l’estranger. En aquest darrer cas, caldrà que l’alumne comuniqui, amb suficient antelació, les dades de la persona de contacte per poder gestionar l’estada. Actualment el centre disposa de contactes a:

 

 

QUE CAL TENIR EN COMPTE SOBRE L’ESTADA

Abans de marxar. L’alumne rebrà:

 • El conveni de pràctiques per escrit, on apareixerà el pla d’activitats a desenvolupar al país de acollida, acordat i signat per les dues institucions que intervenen i l’estudiant.

Targeta sanitària. En el moment de desplaçar-se a l’EEE (Espai Econòmic Europeu i Suïssa) cal sol·licitar la Targeta Sanitària Europea per poder gaudir de l’atenció mèdica, d’acord amb la legislació del país d’estada. Als enllaços es disposa de tota la informació necessària per realitzar la sol·licitud i renovació d’aquesta.

 

Al finalitzar l’estada. La institució de acollida remetrà a l’estudiant Erasmus+ i a la institució d’origen:

 • Certificat on s’indicarà que ha completat el programa acordat
 • Informe dels resultats de l’estudiant

 

Més informació: Per mobilitat de pràctiques.

 

 

COM ES POT DEMANAR UNA BECA ERASMUS+

Presentació de la sol·licitud. En el moment que sorgeixi la convocatòria (normalment entre octubre i desembre) es farà pública a la web del centre i s’informarà a l’alumnat a través dels seus tutors/es, i els interessats hauran de lliurar a la  secretaria del centre la següent documentació:

Tots els documents escrits en anglès o en l’idioma del país al que sol·licitin la mobilitat.

Resultats de les sol·licituds. Els resultats es publicaran a la web del centre, una vegada s’hagin avaluat totes les sol·licituds presentades i se sàpiga quines beques i projectes han estat concedits al centre.

 

Criteris de selecció dels sol·licitants. Els sol·licitants es baremaran atenent al següents criteris:

 • Currículum acadèmic
 • Nivell d’idioma (es valorarà a través d’una entrevista en anglès i/o en l’idioma del país d’acollida i de la correcció i pulcritud de la documentació presentada amb el formulari de sol·licitud)
 • Assistència continuada i presencial a les classes
 • Conducta positiva

Cadascun dels criteris tindran una puntuació de 0 a 10. En cas que en la selecció d’estudiants es produeixi un empat, es demanarà la valoració global de l’equip docent per determinar qui serà el beneficiari de la beca.

Baremació. La puntuació assignada a cada sol·licitant serà la suma dels punts obtinguts en cadascun dels criteris de selecció.

MÉS INFORMACIÓ PROJECTES ERASMUS+