CFGS Gestió Forestal i del Medi Natural

CFGS gestio forestal

Quina titulació obtindràs ?

Títol: Tècnic/a superior en gestió forestal i del medi natural (RD 260/2011, de 28 de febrer) – LOE

Què faràs ?

Programaràs, organitzaràs, supervisaràs i realitzaràs, en el seu cas, els treballs a la forest i en vivers, controlant i protegint el medi natural i capacitant les persones per a la conservació i millora ambiental, aplicant els plans de qualitat, de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental d’acord amb la legislació vigent.

Durada dels estudis

2.000 hores (2 cursos acadèmics)
1.600 hores a l’institut
400 hores, aproximadament, al centre de treball (pràctiques)

El 1r curs es realitza de setembre a juny. El 2n curs de setembre a març i les pràctiques a l’empresa de març a juny. Les classes es fan de forma intensiva al matí de 8 a 14 hores de dilluns a divendres.

Mitjans que el centre t’ofereix

Per aconseguir això, l’institut d’Horticultura i Jardineria, disposa d’aules polivalents, biblioteca especialitzada, laboratoris, tallers agrícoles i forestals, magatzem de maquinària, magatzem agrícola i forestal, magatzem de fitosanitaris, hivernacles, superfície protegida i exterior de vivers, entre d’altres instal·lacions.

Sortides tècniques

La formació s’amplia i es complementa amb una diversitat de sortides tècniques:

1r curs:

Recollir llavors a la Platja Llarga (Tarragona); dendrometria a la Laboral (Tarragona), topografia forestal, ús de maquinària forestal; ordenació forestal (La Mussara); inventari Forestal (La Mussara); Gestió silvícola (Ascó); reforestació (Alcover) pedrera de la Ponderosa; producció viver forestal (Platja Llarga); visita a una granja de perdius (Caseres- Maella); rastres i senyals (PNIN Poblet); educació ambiental, …

2n curs:

Barruera, bosc de ribera, Inventari Forestal; Biomassa, itinerari d’Alta Muntanya, impacte ambiental, piscifactoria; salvament de peixos (Tortosa); centre de recuperació de la fauna Vallcalent (Lleida), …
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

On et podràs realitzar professionalment ?

En l’àrea de gestió de grans, mitjanes i petites empreses, públiques o privades, per compte d’altri o propi, dedicades a la gestió forestal, cinegètica i piscícola, a la de vivers forestals, al desenvolupament de programes d’educació ambiental, a la informació, comunicació, formació, interpretació i a activitats d’acompanyament i guia en el medi socionatural, i al control i vigilància del medi natural i els seus recursos.

També en els serveis d’extinció d’incendis forestals i en l’organització, control i realització de tractaments plaguicides segons la normativa vigent.
Les pràctiques en empreses t’ajudaran a endinsar-te en diferents àmbits de desenvolupament professional.
Algunes de les empreses en cursos anteriors han estat: Consorci Serra de Llaberia, PN Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, PNIN Poblet, PN de la Serra de Montsant, PN del Garraf, Forestal del Garraf (Vilanova i la Geltrú), Aprofitaments forestals Colldejou, Andreu Campdepadrós (Jan i Maiet treballs forestals), PN del Delta de l’Ebre, …

Accés i vinculació amb altres estudis

Per accedir a un cicle formatiu de grau superior s’ha de complir un dels requisits següents:

• disposar del títol de batxillerat
• haver superat el COU
• tenir el títol d’FP2
• haver superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior (CAS)
• superar la prova d’accés als cicles formatius de grau superior
• superar la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

En acabar un cicle de grau superior es pot accedir a un treball de tècnic superior o tècnica superior o es pot cursar un altre cicle formatiu de grau superior, accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau; com a criteri de prioritat en l’admissió, es consideraran preferents els cicles formatius relacionats amb les mateixes branques de coneixement. Per a l’alumnat que hagi superat determinats cicles formatius, algunes universitats reconeixeran com a crèdits ja cursats algunes matèries dels estudis universitaris

Més informació…

pdficon_large