Assessorament i Reconeixement acadèmic de l’experiència laboral

L’Institut d’Horticultura i Jardineria ofereix els Serveis d’Assessorament en la formació professional i el Servei de Reconeixement de l’experiència laboral a les persones que treballen en els sectors relacionats amb els cicles formatius que s’imparteixen al centre, amb la finalitat d’obtenir una titulació reglada adient a la seva experiència laboral i amb la qual millorin la seva qualificació acadèmica i professional.

Els serveis consisteixen en un assessorament on es comprova la seva experiència laboral i se la relaciona amb el cicle formatiu més adient, per reconèixer-la i validar-la oficialment.

Aquesta validació li permetrà l’exempció d’assignatures (Mòduls i Unitats Formatives) per a l’obtenció del títol del cicle formatiu. La resta d’assignatures no exemptes es podran realitzar mitjançant les mesures flexibilitzades i personalitzades (relatives a horaris, classes semi presencials, a distància…) facilitades pel centre.

A hores d’ara, aquest programa ja permet a diferents professionals en actiu, completar i aconseguir la seva titulació. Si es treballa als sectors de la pagesia, l’horticultura, la floricultura, el món forestal, la jardineria o la floristeria, o, fins i tot, en la protecció laboral, aquest servei facilita l’obtenció dels següents títols acadèmics:

 

Titulació Cicles formatius Experiència laboral en els sectors de: Oferta de places 
Tècnic/a en Jardineria i floristeria Cicle Mitjà Jardineria, floristeria 5
Tècnic/a en Producció agroecològica Cicle Mitjà Pagesia , vivers, horticultura 5
Tècnic/a en Aprofitament i conservació del medi natural Cicle Mitjà Forestal 5
Tècnic/a superior en Paisatgisme i medi rural Cicle Superior Jardineria, producció vegetal 5
Tècnic/a superior en Gestió forestal i del medi natural Cicle Superior Forestal 5
Tècnic/a Superior en Prevenció de Riscos Professionals Cicle Superior (LOGSE) Prevenció laboral 5
Tècnic/a superior en Educació i control ambiental Cicle Superior Controlar el ús públic d’espais naturals i educació ambiental 5

 

El servei s’ofereix al llarg del curs acadèmic, principalment des d’octubre fins al juny. Sols cal contactar amb el centre per telèfon o a través del correu electrònic. Des del centre ens posarem en contacte amb l’interessat/da per a iniciar el servei.

Aquest servei oficial es regeix per les normatives de preu públic establertes pel Departament d’Ensenyament.

Actualment el Coordinador del servei és el professor Joan Antoni Segú i compta amb els professors especialistes de diferents àrees com assessors del servei: .

Trobareu més informació a la següent pàgina web: Tomàs Viñas, Xavier Sentís, Marc Vives, Albert Ratés, Lina Muntaner, Cristina Castelló i Martín Hernández.

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/mesures-flexib/reconeixement-academic/