Assessorament i Reconeixement.

Assesorament i Reconeixement

L’Institut d’Horticultura i Jardineria ofereix el Servei d’Assessorament i Reconeixement de l’experiència laboral a les persones que treballen en els sectors relacionats amb els cicles formatius que s’imparteixen al centre amb la finalitat d’obtenir una titulació reglada adient a la seva experiència laboral i, amb la qual, millorin la seva qualificació acadèmica i professional.

El servei consisteix en un assessorament on es comprova la seva experiència laboral i se la relaciona amb el cicle formatiu més adient, per reconèixer-la i validar-la oficialment. Aquesta validació li permetrà l’exempció d’assignatures (Mòduls i Unitats formatives) per a l’obtenció del títol del cicle formatiu. La resta d’assignatures no exemptes es podran realitzar mitjançant les mesures flexibilitzades i personalitzades (relatives a horaris, classes semi presencials, a distància…) facilitades pel centre. A hores d’ara, aquest programa ja permet a diferents professionals en actiu, completar i aconseguir la seva titulació.

Si es treballa als sectors de la pagesia, l’horticultura, la floricultura, el món forestal, la jardineria o la floristeria, o, fins i tot, en la protecció laboral, aquest servei facilita l’obtenció dels següents títols acadèmics:

Titulació Cicles formatius Experiència laboral en els sectors de:  
Tècnic/a en jardineria i floristeria Cicle Mitja Jardineria, floristeria
Tècnic/a en Producció agroecològica Cicle Mitja Pagesia , vivers, horticultura
Tècnic/a en Aprofitament i conservació del medi natural Cicle Mitja (en preparació) Forestal
Tècnic/a superior en paisatgisme i medi rural Cicle Superior Jardineria, producció vegetal
Tècnic/a superior en gestió forestal i del medi natural Cicle Superior Forestal
Tècnic/a Superior en Prevenció de Riscos Professionals Cicle Superior (LOGSE) Prevenció laboral

El servei s’ofereix al llarg del curs acadèmic, principalment des d’octubre fins al juny. Sols cal contactar amb el centre per telèfon o a través del correu electrònic. Un assessor del centre es posarà en contacte amb l’interessat per iniciar el servei.

El servei que és oficial està regulat per les normatives de preu públic establertes pel Departament d’Ensenyament.

Actualment el Coordinador del servei és el professor Joan Antoni Segú i compta amb els professors assessors: Tomàs Viñas, Xavier Sentís, Marc Vives, Albert Ratés i Antoni Mirete.

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/mesures-flexib/reconeixement-academic/