Projecte de qualitat i millora contínua

El nostre institut pertany a la xarxa Q5/1 en la qual, amb altres centres educatius, treballem per assolir bons resultats en la gestió dels processos del centre.

Política de la qualitat

La política del PQiMC està enfocada a ajudar als centres educatius de Catalunya a assolir, de manera sostenible, resultats educatius excel·lents.

Fonamenta la seva actuació en proporcionar, a les direccions del centres educatius, suport formatiu, organitzatiu i assessorament per a la millora contínua dels seus sistemes de gestió, d’acord amb els referents internacionals vigents.

Els criteris que suporten el desenvolupament del Projecte són: definir els resultats excel·lents que es pretenen assolir, dissenyar el pla d’actuació d’acord amb aquesta Política, realitzar les accions programades, avaluar contínuament el desplegament i resultats assolits, i millorar les noves accions en base a l’aprenentatge de l’experiència, la creativitat i la innovació.

Els valors que guien en l’actuació són: l’equitat en el suport que donem als centres, la responsabilitat en l’objectiu d’assolir la nostra missió, el respecte a la diversitat d’interessos, la tolerància envers els diferents ritmes de treball, la integritat de la nostra actuació i el compromís en la recerca de la nostra visió de servei a la societat, del present i del futur.

Els principis sota els quals està emmarcada l’actuació són: acomplir amb el definit en les lleis i normes educatives, els objectius de la direcció del Projecte i les necessitats detectades per les direccions del centres educatius.

Missió

La missió del Projecte de Qualitat i Millora Continua és ajudar i donar suport als centres educatius de Catalunya en la recerca de l’excel·lència educativa i la satisfacció dels seus grups d’interès a través de la millora del seu sistema de gestió.

 

Visió

Assolir l’excel·lència educativa en els centres de Catalunya a través de la millora continua dels seus sistemes de gestió.

 

Valors

Els valors que guien la nostre tasca són: l’equitat en el suport que donem als centres, la responsabilitat en l’objectiu d’assolir la nostra missió, el respecte a la diversitat d’interessos, la tolerància envers el diferents ritmes de treball, la integritat de la nostra actuació i el compromís en la recerca de la nostra visió de servei a la societat, del present i del futur.

Objectiu de la qualitat

L’objectiu de Qualitat de la UQiMC és donar servei als centres educatius per tal de millorar els resultats educatius, satisfer a les parts implicades en l’ensenyament, desplegar sistemes de gestió de qualitat total i afavorir la creativitat, la millora contínua, la innovació i la sostenibilitat.