Política de qualitat

La Política de qualitat de l’Institut d’Horticultura i Jardineria de Reus és la següent:

  • L’equip directiu de l’Institut d’Horticultura i Jardineria de Reus considera la qualitat com a factor essencial per a l’èxit del centre i que cada membre de la comunitat educativa ha de ser responsable de la funció que realitza i estar implicat en el procés de millora continua.
  • La política de qualitat, per tant, persegueix aconseguir la confiança i la satisfacció del client ( alumnes, famílies, entorn empresarial ) i de la resta de la comunitat educativa, per la qual cosa el nostre centre intentarà complir amb les seves expectatives ara i en el futur.
  • L’equip directiu de l’Institut d’Horticultura i Jardineria de Reus es compromet a integrar la normativa de qualitat ISO 9001:2008, així com a complir amb tots els requisits legals i reglamentaris. Transició a la nova ISO 9001:2015.
  • L’equip directiu i el conjunt de la comunitat educativa es compromet en la millora continua dels processos i procediments implementats en la gestió del centre.

Aquesta política de qualitat permetrà a l’Institut assolir tots els reptes que han quedat reflectits a la “visió” del centre, com ara:

  • Ser un centre obert a les innovacions i noves tecnologies que potenciï el desenvolupament i la creativitat personal i professional dels seus membres.
  • Ser un centre de referència a Catalunya per al sector de la jardineria, viverisme i paisatgisme.
  • Ser un centre implicat a tots els nivells en la protecció del medi natural i que promogui la seva gestió sostenible.
  • Ser un centre consolidat pel que fa a la formació  en qualsevol de les branques educatives que s’imparteixen al centre ja pertanyin a  les famílies agràries, a  professionals en prevenció de riscos laborals o a altres formacions bàsiques que permetin l’accés a estudis especialitzats (PFI, CAS). Tot plegat, amb la intenció de respondre a les necessitats del teixit industrial del Camp de Tarragona.