Calendari del Servei de Reconeixement Acadèmic de l’Experiència Laboral

Un any més, L’INS Horticultura i Jardineria ofereix els Serveis d’Assessorament en la formació professional i el Servei de Reconeixement de l’experiència laboral a les persones que treballen en els sectors relacionats amb els cicles formatius que s’imparteixen al centre, amb la finalitat d’obtenir una titulació reglada adient a la seva experiència laboral i amb la qual millorin la seva qualificació acadèmica i professional.

Trobareu tota la informació sobre aquest servei clicant sobre aquest enllaç de la web del centre.

La sol·licitud dels Servei d’Assessorament i Reconeixement durant el curs acadèmic 2018-2019  s’inicia el 15 de setembre, i finalitza el 15 de juny.

Durant aquest període les persones interessades seran ateses sempre i quan hi restin places de la oferta general del servei al centre.

Per tal de gaudir del servei cal emplenar el full de sol·licitud del servei que podreu trobar aquí o bé a consergeria.

Aquest procés està sotmès a les taxes oficials de preu públic que marca la normativa del Servei establerta pel Departament d’Ensenyament.

 

Per tal d’avançar en el procés, cal que prepareu:

1- Un currículum amb les següents parts:

a) Dades personals (NIF, data de naixement) i de contacte (telèfon, adreça postal i correu electrònic)

b) Relació dels estudis i cursos realitzats, tant els reglats oficials (ESO,BAT, Cicles, idiomes,…), com els no reglats (monogràfics, tallers, jornades…)

c) Experiència laboral: relació dels treballs que heu realitzat i que poden ser fàcilment comprovats.

2- Els document de la Vida Laboral, i/o certificats d’empresa, i altres que puguin corroborar la vostra experiència laboral.

 

Una vegada establerta la vostra sol·licitud, un professor-tutor del centre es posarà en contacte per tal d’explicar i iniciar el procés.

Actualment el Coordinador del servei és el professor Joan Antoni Segú i compta amb els professors assessors: Tomàs Viñas, Xavier Sentís, Marc Vives, Albert Ratés, Lina Muntaner, Cristina Castelló i Martín Hernández.

Informació complementaria: http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/mesures-flexib/reconeixement-academic/